Tomáš Halík
Jak vypadá knihovna profesora Halíka?

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (* 1948) se věnuje filozofii a sociologii náboženství, které přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je také farářem pražské akademické farnosti a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora.

Po maturitě vystudoval v letech 1966–1971 sociologii a filozofii na FF UK, kde byl mimo jiné také žákem profesora Jana Patočky. V roce 1984 získal atestaci z klinické psychologie. U profesora Josefa Zvěřiny studoval tajně teologii, kterou po roce 1989 vystudoval postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Na podzim roku 1992 se habilitoval ze sociologie na Fakultě sociálních věd UK v Praze a pro obor praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi. V roce 1997 byl jmenován profesorem UK pro obor sociologie. Jako hostující profesor přednášel mimo jiné na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

V sedmdesátých a osmdesátých letech pracoval v různých civilních povoláních: podnikový sociolog Chemoprojektu, psycholog na Institutu ministerstva průmyslu, psychoterapeut alkoholiků a narkomanů na protialkoholní klinice. Zabýval se sociálně-psychologickým výcvikem, publikoval a přednášel lékařům a studentům lékařství o filozofických, etických a psychologických aspektech medicíny.

V roce 1978 byl v Erfurtu tajně vysvěcen na katolického kněze. Do roku 1989 působil v ilegálních strukturách katolické církve a také v bytových seminářích, zejména u Radima Palouše a Ivana a Václava Havlových. Publikoval v samizdatu a podílel se na vydávání filozofických a teologických knih a časopisů.

Od roku 1990 působí ve výše zmíněném univerzitním kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde se věnuje pastorační práci s vysokoškolskými studenty. Jeho farnost platí za významné centrum mezináboženského dialogu a dialogu světa víry se světem umění a vědy. Roku 2008 ho papež Benedikt XVI. jmenoval monsignorem – čestným papežským prelátem.

Ve své vědecké práci se zaměřuje zejména na vztah náboženství a kultury a roli náboženství v moderní společnosti. Publikoval přes dvě stě odborných i populárních textů a knižních prací. Jeho knihy teologických esejů byly přeloženy do dvou desítek jazyků včetně čínštiny, korejštiny a turečtiny a získaly řadu mezinárodních ocenění.

Profesor Halík se aktivně účastní veřejného života: Vystupuje proti rasové, národnostní, náboženské a politické nesnášenlivosti, angažuje se na poli česko-německého usmíření a ekumenického sblížení různých církví. Patřil k externím poradcům prezidenta Václava Havla a od roku 2002 je členem mezinárodního poradního sboru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Z řady významných ocenění, jichž je nositelem, vyniká zejména Templetonova cena za celoživotní dílo (2014) a čestný doktorát Oxfordské univerzity (2016).

Související